6. Radon a zákony, legislativa

Vyhláška č. 422/2016 Sb.o radiační ochraně stanovila únosnou mez zamoření stavebního objektu radonem, tzv. referenční úroveň.

Z měření radonu v minulých desetiletích bylo prokázáno, že naše republika, resp. Český masív, patří k nejvíce "zamořeným" celkům v celé Evropě. Je to způsobeno, jak již vyplývá z předešlých kapitol, vyšším zastoupením vyvřelých a metamorfovaných hornin v geologickém podloží naší republiky. K rozsáhlejšímu měření radonu v ČR došlo až počátkem devadesátých let. Již z prvních výsledků bylo patrno, že bude nutno přistoupit k ochraně objektů před pronikáním radonu.

Z tohoto důvodu byla vydána v roce 1991 první vyhláška č.76/91 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z radonu a z dalších přírodních radionuklidů. Tato vyhláška byla v roce 2016 nahrazena upraveným atomovým zákonem č.263/2016 Sb., který byl rozšířen vyhláškou č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně. Tato vyhláška stanovila únosnou mez zamoření objektu radonem a jeho rozpadovými produkty. Tato referenční úroveň byla stanovena pro stávající a pro novou  výstavbu OAR 300 Bq/m3.