Měření radonu, ceník

Měření radonu rychle, levně, profesionálně, vnitřek staveb, pozemky.

Naše firma RDM servis zajišťuje měření radonu na základě uvedených zákonů a dle Rozhodnutí SÚJB o povolení činnosti ze dne 4.1.2006, č.j.1322/2006 a Rozhodnutí o udělení pravidelně obnovovaného oprávnění zvláštní odborné způsobilosti ze dne 2.7.2014, č.j.SÚJB/RCHK/15427/2014 v následujícím rozsahu:

 1. řízení služeb ke stanovení radonového indexu pozemku pro potřebu realizace protiradonových opatření v projektové dokumentaci novostaveb a přístaveb všech typů objektů (rodinné a bytové domy, občanská vybavenost, průmyslové a výrobní areály ... ).
 2. řízení služeb k měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách, které se provádí jako předrekonstrukční (zjištění nutnosti provedení protiradonových úprav), kontrolní a předkolaudační, jako podklad pro povolení užívání objektu.
 3. dále nabízíme ve spolupráci s odbornou firmou průzkumné práce v oblasti inženýrské geologie (geologický průzkum podmínek zakládání staveb, posuzování stabilních poměrů rizikových území a objektů) a průzkumné práce v oblasti hydrogeologie (vyhledávání podzemní vody včetně projektu studní, hydrogeologický průzkum skládek a starých ekologických zátěží)

 

 

Cena za měření radonu 

 • Stavební pozemky
  Měření radonového indexu - stavební pozemky do 500 m2 - cena 3200,- až 3500,- Kč dle náročnosti a dojezdové vzdálenosti, větší pozemky dle dohody. Měření více pozemků v jedné lokalitě najednou - výrazné slevy.
 • Interiery objektů
  Měření radonu v interieru objektu - cena 3200,- až 3500,- Kč (běžný rodinný domek), cena se odvíjí dle počtu měřených pobytových místností a dojezdové vzdálenosti, větší objekty dle dohody.

 Ceny jsou konečné, fakturační, včetně dopravy, nejsme plátci DPH. Při měření více objektů nebo pozemků poskytujeme výrazné slevy.

 

 

Nabízíme:

 • vysokou odbornost (osobní měření odborného geologa, ne práce zprostředkovaná)
 • dlouholeté zkušenosti (od roku 1994)
 • nízké ceny
 • velmi krátké dodací lhůty (zaslání protokolů o radonovém průzkumu do 48 hodin po měření nebo dle dohody)

 


  Radonový index v ČR  (autor: Česká geologická služba, www.geology.cz)

 

Měření radonu provádíme nejčastěji v těchto lokalitách:

 • Západní Čechy - Plzeň, Přeštice, Dobřany, Stod, Holýšov, Nýřany, Starý Plzenec, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Stříbro, Tachov, Kdyně, Nýrsko, Kralovice, Třemošná, Toužim, Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně
 • Jižní Čechy - Blatná, Březnice, Horažďovice, Strakonice, Sušice
 • Praha a okolí
 • Střední Čechy - Hořovice, Kladno, Beroun, Kralupy n.Vltavou, Mělník, Slaný, Říčany, Brandýs n.Labem, Čelákovice, Benešov, Sedlčany, Příbram, Dobříš, Jílové u Prahy
Po dohodě provádíme měření radonu i v jiných lokalitách.

 

Obecné informace o měření radonu

Principy, postupy, metody měření

Principem metod měření radonu je detekce ionizujícího záření.

Měřič radonuPři detekci radonu v interierech objektů a v půdním vzduchu používáme veličinu objemová aktivita radonu, kterou vyjadřujeme v jednotkách Bq/m3 (becquerel na m3) či odvozených jednotkách kBq/m3. Proběhne-li v radioaktivní látce (jeden m3) jedna radioaktivní přeměna (rozpad) za jednu sekundu, má objemová aktivita dané radioaktivní látky hodnotu 1 Bq/m3.

Principem metod měření radonu a jeho dceřinných rozpadových produků je detekce ionizujícího záření. Částice alfa a beta, vznikající při radioaktivních rozpadech, vyvolávají v určitých chemických látkách elektrický náboj či světelné jevy, které mohou být zachycovány citlivým detektorem. Existuje řada typů detektorů (polovodičové, scintilační, stopové), které ve spojení s vhodným zesilovačem (násobičem) měří energii i počet fotonových záblesků vznikajících v detekční látce. Z tohoto údaje se výpočtem, po zadání patřičných veličin pro daný přístroj, získá objemová aktivita radonu.

                                   LUK 4A  

Výše popsaným principem je detekován radon v geologickém prostředí (půdní radon). Půdní vzduch   obohacený radonem je odebírán z půdního profilu z hloubky 0,8 m odběrovými sondami (metoda         ztraceného hrotu) a je převáděn do připravených scintilačních komor (komora s vnitřním povlakem scintilační látky), které jsou následně proměřovány v detekčním scintilačním přístroji.                                 

Pro potřeby ochrany objektů proti radonu a jeho dceřiným produktům se stanovuje tzv. radonový index pozemku. Tento radonový index se stanovuje ze dvou základních parametrů - třetího kvartilu naměřených hodnot objemové aktivity radonu a stanovené plynopropustnosti zemin na měřeném pozemku.

Nejprve se stanovuje skutečné množství radonu v geologickém podloží v kBq/m3. Druhým parametrem je tzv. plynopropustnost podloží, která se stanovuje zrnitostním rozborem, měřením zemním plynopropustoměrem na pozemku in situ nebo odborným posouzením základových půd. Ze základových půd vysoce propustných (obsahují větší podíl písku nebo štěrku) je radon snáze transportován i odvětráván do ovzduší a proto absolutní množství radonu může, pro danou kategorii rizika, být v těchto půdách celkově nižší, než u základových půd nízkopropustných (obsahují větší podíl hlinitých a prachových půd a jílu).

Detektor radonuOdlišným způsobem je detekován radon v interierech objektů. Pro praktické použítí se v současné době používají tři druhy detektorů:

 1. Stopové detektory, které pracují na principu detekce stop vytvořených alfa částicemi z radonu a jeho dceřiných produktů ve speciálním materiálu podobném fotografickému filmu. Tyto detektory jsou určeny pro roční měření průměrné hodnoty objemové aktivity radonu.
 2. Elektretové detektory, ktreré pracují na bázi postupného vybíjení tzv. elektretu umístěného v plastové vodivé ionizační komoře. V této komoře je od náboje elektretu vytvořeno elektrostatické pole, ve kterém se rozpadá radon na své rozpadové produkty za vzniku ionozujícího záření alfa a beta. Toto záření ionozuje okolní plyn (vzduch) a vzniklé záporné ionty jsou přitahovány na elektret, který postupně vybíjí. Míra vybití elektretu (tj. rozdíl napětí před a po měření) je přímo úměrná množství radonu v objektu. Tyto detektory jsou určené především ke střednědobému měření průměrné koncentrace radonu (od jednoho do několika týdnů).
 3. Kontinuální monitory, které pracují na principu kontinuálního (průběžného) odběru vzduchu a měření koncentrace radonu a jeho dceřiných produktů ve zvolených časových intervalech. Tyto monitory jsou určeny pro sledování časových změn v koncentraci radonu, měření rychlosti přísunu radonu do objektu, kontrolu účinnosti větrání apod. Výsledky měření je potom možno sestavit do grafů, které vyjadřují např. průběh koncentrace radonu v objektu během měření nebo míru odvětrání radonu z pobytové místnosti. Tyto monitory jsou však drahé, a proto se používají k velmi přesným měřením koncentrace radonu a jeho rozpadových produktů při radonové diagnostice.